Mėnesio archyvas: gegužės 2022

Sodininkų bendrija „LAIMĖ”

ataskaitinio susirinkimo įvykusio 2022 m balandžio mėn. 30 d.

P R O T O K O L A S Nr. 1

Bendrijoje yra 232 sodo sklypai, iš jų nariai –206.
Užsiregistravo 41 narys (priedas Nr. 1).

Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna pranešė, kad Pagal Sodininkų bendrijų
įstatymo 16 straipsnio 10 dalį „Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir
yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių“.

Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu.
Atvykusių į susirinkimą užsiregistravo 41 narys, kvorumo nėra, todėl skelbiu
pakartotinį ataskaitinį susirinkimą:
SB „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas, su ta pačia darbotvarkę vyks
2022m gegužės mėn. 14 d. 10 val. registracija nuo 9 val.

Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna