Mėnesio archyvas: gruodžio 2014

Seimas priėmė Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas

2014 m. gruodžio 11 d. pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

 

Seimas, 75 parlamentarams balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir 2 susilaikius, priėmė Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-1298(2). Kartu priimti lydimieji Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo pataisų įstatymas (projektas Nr. XIIP-1299(2) bei Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pataisų įstatymas (projektas Nr. XIIP-1300(2).

Sodininkų bendrijų įstatymo pataisomis įtvirtinta, kad nuo 2015 m. liepos 31 d. bendrijos prašymu bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypus su esančiais keliais (gatvėmis), atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytomis tvarkomis perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka.Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su esančiais keliais (gatvėmis) kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojamas iš sodininkų bendrijų lėšų, savivaldybių lėšų ir iš valstybės biudžeto tikslinių asignavimų, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybėms pagal Vyriausybės patvirtintą sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą. Bendrijos bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su esančiais keliais (gatvėmis) kadastrinių matavimų atlikimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir valymo sistemos bendrijų iniciatyva įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš bendrijų išperkamos arba perduodamos eksploatuoti pagal esamą jų būklę savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms. Bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus keliai ir gatvės, tai pat žemės sklypai, skirti šiems keliams (gatvėms) eksploatuoti nekilnojamojo turto (žemės) mokesčiu neapmokestinami.

Nustatyta, kad mėgėjų sodo sklype statomi statiniai turėtų atitikti šiuos rodiklius: maksimalus sklypo užstatymo tankis ir statinių išdėstymas sklype turi atitikti Aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus vienbučiams gyvenamiesiems pastatams; gyvenamojo pastato ar sodo namo didžiausias aukštis – 8,5 m; priklausinio (pastato) didžiausias aukštis – 5 m.

Priimtomis pataisomis įtvirtinta, kad bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių (gatvių juostų) minimalus plotis negalėtų būti mažesnis kaip 4,5 m ir gali sutapti su važiuojamosios dalies pločiu.

Nustatyta, kad bendrijos narių susirinkimo šaukimą inicijuoti gali ne mažiau kaip 1/10 sodininkų bendrijos narių. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta svarstyti: valdymo organo rinkimas ar atšaukimas, bendrijos įstatų pakeitimas, lėšų skolinimasis, bendrijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas, apie tokį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių, arba savivaldybės interneto svetainėje ar viešiems pranešimams skelbti skirtame elektroniniame leidinyje, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas.  Be to, pranešimai gali būti skelbiami skelbimų lentose ir sodininkų bendrijos interneto svetainėje (jei ją bendrija turi), siunčiami elektroniniais laiškais. Sodininkų bendrija gali savo įstatų nustatyta tvarka pasirinkti šioje dalyje numatytos informacijos skelbimo būdus.

Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, dėl bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, taip pat sprendimai, priimami balsuojant raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 2/3bendrijos narių.

Galiojantis teisės aktas papildytas nuostatomis, numatančiomis, kad bendrijų nariai turi imtis priemonių prieš augalų kenkėjus, augalų ligas, invazines rūšis ir augalų plitimą į kaimyninius sklypus.

Priimtomis pataisomis nustatyta, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2015 m. liepos 31 d. patvirtina sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą ir nustato bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių, kaip  nekilnojamojo turto objektų, formavimo ir jų kadastrinių matavimų tvarką.

 

Saulė Eglė Trembo,

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt)

šaltinis: LRS.lt